Dutch NL French FR

Algemene voorwaarden

Hieronder kan u onze algemene voorwaarden terugvinden. Wanneer u zich als organisatie, school, vereniging inschrijft, verklaart u akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

Onderhavige algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het concept BOOSTEREN.

BOOSTER VOF gevestigd te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43 onder BTW 0758.425.281

BOOSTEREN:  Boosteren is een platform die oplossingen biedt voor het financieel inzamelen van middelen voor organisaties. Boosteren is een concept eigendom van BOOSTER VOF en een Digitaal platform www.boosteren.com, eveneens een format shop & share van BOOSTER VOF waar organisaties, scholen, verenigingen eveneens zich kunnen registreren en commissies kunnen verdienen op hun online aankopen alsook giften kunnen ontvangen.

Organisatie: iedere natuurlijke persoon van achttien jaar, feitelijke vereniging of VZW of rechtspersoon die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en die een activiteit verzorgt alsook een eigen bestuur heeft en door BOOSTER VOF als organisatie is geaccepteerd om gebruik te maken van haar digitaal platform.

Actie: iedere natuurlijke persoon van achttien jaar, feitelijke vereniging of VZW of rechtspersoon die de algemene voorwaarden heeft aanvaard en een hulpactie of inzamelactie van tijdelijke aard wenst op te zetten voor een (hulp)organisatie of individuele noodactie of de eigen sociale organisatie.

Terminologie: Organisatie(s) staat in voor zowel hulporganisatie alsook verenigingen, scholen, clubs, kerkinrichtingen, VZW's, jeugdbewegingen. Deze lijst is niet limitatief, maar het sociaal gebeuren staat steeds centraal.

Gebruiker: Bezoekers op de website van de organisatiepagina via BOOSTEREN.COM.

Organisatiepagina: Elke organisatie krijgt een unieke pagina ter beschikking op de website van BOOSTEREN.COM. De organisatie kan op haar beurt de organisatiepagina bekend maken bij de leden van haar organisatie via de boosterknop. De link achter de boosterknop geeft toegang tot de gepersonaliseerde webwinkel, de digitale voorverkoop en de affiliate m.b.t. webwinkels voor het online kopen en leidt tot uitkering van commissies.

Goedgekeurde Aankoop: Wanneer de webwinkel de online aankoop accepteert en een commissie toekent aan BOOSTER VOF.

Dienst: BOOSTER VOF stelt aan de organisaties het digitaal platform ter beschikking die toegang (al dan niet direct via de boosterknop) geeft tot de gepersonaliseerde webwinkel, de digitale voorverkoop en het affiliate programmade .

Artikel 2 – Aanvraag – registratie en acceptatie

2.1 Met deze algemene voorwaarden te accepteren, verbindt de organisatie uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en deze te respecteren.

BOOSTER VOF heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te allen tijde éénzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op BOOSTER.COM. Wijzigingen treden in werking vanaf publicatie op de website en zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten met de gebruiker en organisatie. BOOSTER VOF behoudt zich ook het recht voor om aanvullende Algemene Voorwaarden te voorzien voor bepaalde activiteiten. Bij niet-aanvaarding van de gewijzigde of aanvullende Algemene Voorwaarden heeft de gebruiker en organisatie het recht om het gebruik van de activiteiten van BOOSTER VOF onmiddellijk stop te zetten.

Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, geheel of gedeeltelijk, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden wel geldig. BOOSTER VOF zal binnen redelijke termijn, na kennisname, de bepalingen in de algemene voorwaarden wijzigen naar de wettelijke bepaling en hierbij zo dicht mogelijk trachten aan te sluiten bij de huidige bepaling.

Indien een bepaling niet werd opgenomen in deze algemene voorwaarden, dan dient deze behandeld te worden naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.2 Iedere rechtspersoon als natuurlijke persoon van achttien jaar of ouder kan zich registreren als organisatie.

2.3 Om bij BOOSTER VOF als organisatie geregistreerd te worden moet je:

 1. a) Het registratieformulier, terug te vinden op de website, volledig en correct invullen.
 2. b) De algemene voorwaarden accepteren.
 3. c) Aanvaard worden als organisatie door BOOSTER VOF.

2.4 BOOSTER VOF fundeert zich op het vertrouwen dat de organisatie en diens vertegenwoordiging naar eer en geweten hun registratieformulier invulde en heeft geen onderzoeksplicht hierna.

2.5 Na ontvangst van de inschrijvingsformulieren van de organisatie, laat BOOSTER VOF binnen redelijke termijn weten of u al dan niet geaccepteerd werd als organisatie. BOOSTER VOF heeft het recht een organisatie te weigeren zonder vermelding van redenen.

2.6 Bij acceptatie van organisatie, mag BOOSTER VOF de aangeleverde informatie publiceren op haar website en benoemen in al haar communicatie alom.

2.7 Door aanvaarding van de algemene voorwaarden, geeft de organisatie toestemming aan BOOSTEREN VOF om de door de organisatie aangereikte gegevens te gebruiken voor de uitoefening van haar activiteiten. De organisatie geeft hierbij eveneens expliciet goedkeuring aan BOOSTER VOF om deze data intern te verwerken met oog op de uitvoering van haar activiteiten.

Artikel 3 – Activatie

3.1 De organisatie ontvangt na de goedkeuring van de registratie de boosterknop ofwel de unieke link naar de website van BOOSTEREN.COM. De organisatie krijgt ook een eigen pagina op de website van BOOSTER VOF met de nodige tools, gepersonaliseerde webshop, digitale voorverkoop en linken en banners naar de webshops.

3.2 De organisatie plaatst de boosterknop met de unieke link op de website en andere communicatiemiddelen van hun organisatie (email, nieuwsbrieven,). Het is de bedoeling dat de organisatie de boosterknop telkens zichtbaar & duidelijk een plaats geeft op hun website en andere communicatiemiddelen. BOOSTER VOF geeft, indien gewenst, de nodige richtlijnen voor de installatie. Desalniettemin is de organisatie verantwoordelijk voor de plaatsing van de boosterknop op hun website.

3.3 BOOSTER VOF stelt promotiemateriaal ter beschikking. Eventuele verzend- of andere printkosten zijn betalend. De organisatie mag het logo van BOOSTEREN en de boosterknop op de homepagina ea. van hun website plaatsen en gebruiken, dit in kader van de dienstverlening. Het spreekt voor zich dat de organisatie het logo niet mag misbruiken, wijzigen of misleidend gebruiken dat mogelijks schadelijk kan zijn voor BOOSTER VOF.

3.4 Handelingen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn niet toegelaten. Hierboven wordt de overeenkomst verbroken wanneer de vereniging zich associeert met volgende activiteiten:

 1. a) een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 2. b) discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
 3. c) illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 4. d) afbreuk kan doen/ doet aan de goede naam en reputatie van BOOSTEREN.COM of BOOSTER VOF
 5. e) auteursrechten, merkrechten of andere rechten van BOOSTEREN.COM of BOOSTER VOF worden geschonden.

3.5 Om welke reden dan ook, is BOOSTER VOF zich gehouden de installatie en/of het gebruik van de link te deactiveren zonder meer.

 

AFFILIATE PROGRAMMA

Artikel 4 – Uitbetaling commissies inzake het affiliate programma

4.1 De organisatie ontvangt bij goedkeuring van registratie 0,00 euro bonus op zijn rekening.

4.2 De organisatie kan enkel commissie ontvangen door

 1. Bezoeken en al dan inloggen op de website BOOSTEREN.COM,
 2. Doorklikken naar één van de deelnemende boostershops
 3. Cookies toelaten op uw browsersysteem
 4. De browser tijdens de bestelling bij één van de deelnemende boostershops niet te sluiten.

Er worden géén commissies toegekend op aankopen die op een andere manier gebeuren dan online (bijvoorbeeld telefonisch of persoonlijk). Bovendien worden er eveneens commissies toegekend indien de gebruiker gebruik maakt van een Ad blocker, aangezien deze de werking van cookies verhindert.

4.3 De aan de organisatie toegekende commissie is steeds 75%, ontvangen via de organisatiepagina van BOOSTEREN.COM, en wordt steeds berekend en toegekend op basis van de nettoprijs van de online bestelling. De nettoprijs is de verkoopprijs verminderd met de B.T.W., overige kortingen en verzendkosten. Dit steeds onder voorbehoud van goedkeuring van de online bestelling door de webshop overeenkomstig artikel 4.4 van deze overeenkomst. De door BOOSTER VOF ontvangen commissies houden alle ontvangen commissies naar aanleiding van individuele Goedgekeurde Aankoop voor de Organisatie in, met uitzondering van eventuele afzonderlijke bonussen voor behaalde aantallen en/of omzetten.

4.4 In geval van geheel of gedeeltelijke annulering of retournering door de gebruiker van de online bestelling, komt de opgespaarde commissie geheel of gedeeltelijk te vervallen.

Reeds uitbetaalde commissie dienen eventueel door de organisatie aan BOOSTER VOF te worden terugbetaald.

4.5 BOOSTER VOF streeft er telkens naar om de meest interessante webwinkels op te nemen op haar website en een zo hoog mogelijke commissie te bedingen.

4.6 BOOSTEREN.COM geeft een indicatie van de gemiddelde commissie op haar website. Deze kan hoger of lager liggen afhankelijk van artikel en promotie en zijn aan wijzigingen onderhevig. De commissie wordt steeds berekend en toegekend op basis van de nettoprijs van de online bestelling en de daarop geldende commissie geldend voor desbetreffende webshop op tijdstip van aankoop en komt bijgevolg overeen met 75% van de commissiebedragen voor goedgekeurde aankopen die BOOSTER VOF ontvangt, excl. eventuele afzonderlijke bonussen voor behaalde aantallen en/of omzetten. Indien een toegekende commissie wordt teruggedraaid of verlaagd, dan komt ook de gerelateerde betalingsplichten van BOOSTER VOF te vervallen of evenredig te verlagen met directe ingang. Dit geldt eveneens indien de desbetreffende wijziging nog niet door BOOSTER VOF op haar website werd overgenomen. BOOSTER VOF is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de correctheid van door de webshops verschafte informatie. BOOSTER VOF streeft ernaar om de indicaties van de commissie en de wijzigingen ervan zo spoedig mogelijk op haar website bekend te maken.

Artikel 5 – Betaling van de commissie

5.1 BOOSTER VOF gaat 4 keer per jaar over tot betaling van de commissie en dit telkens in de eerste maand van het nieuwe kwartaal. De betaling gebeurt telkens op het rekeningnummer dat de organisatie BOOSTER VOF bezorgde via het registratieformulier. Eventuele bijkomende betalingskosten, transactiekosten zijn ten laste van de organisatie. BOOSTER VOF ontkent elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan in hoofde van de organisatie voor overschrijding van de uitbetalingstermijn.

5.2 De organisatie betaalt voor het gebruik van het digitale platform van BOOSTEREN.COM een éénmalige bijdrage van 50 euro. BOOSTER VOF maakt voorbehoud om deze administratiekost van 50 euro af te houden bij de uitbetaling van de eerste commissie.

5.3 De organisatie is verantwoordelijk voor het aanleveren van de correctie informatie zoals adres-, persoon- en bankrekeninggegevens. Deze gegevens zijn essentieel voor een correcte uitbetaling van de commissie. Als bij BOOSTER VOF de juiste gegevens niet bekend zijn of vermoed dat de gegevens niet correct zijn, zal de uitbetaling van de commissie niet plaats vinden tot het moment dat BOOSTER VOF met zekerheid kan vaststellen dat de gegevens volledig en correct zijn. BOOSTER VOF is niet verantwoordelijk indien schade voortvloeit uit de aanlevering van onjuiste informatie van organisaties.

5.4 De uitbetaling van de commissie vindt plaats wanneer de organisatie het minimumsaldo van 100 euro bijeen heeft gespaard. Indien de commissie minder dan 100 euro bedraagt, schuift de betaling een kwartaal op totdat de organisatie het minimumsaldo opgespaard heeft. BOOSTER VOF is aan de vereniging nooit rente verschuldigd

5.5 Na een termijn van 2 jaar nadat het minimumsaldo t.b.v. 100 euro behaald werd, vervalt het recht op uitbetaling van het opgespaarde bedrag. Het totaal opgespaarde bedrag vervalt na deze termijn integraal.

5.6 Klachten met betrekking tot de commissie moeten binnen acht dagen na datum van uitbetaling per aangetekend schrijven of per e-mail aan info@boosteren.com BOOSTER VOF bereiken. De klacht dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Indien BOOSTER VOF na acht dagen na betaling commissie geen klacht van de organisatie ontvangen heeft, wordt deze als aanvaard beschouwd.

5.7 Indien een organisatie een openstaande schuld heeft t.o.v. BOOSTEREN VOF, heeft BOOSTER VOF te allen tijde het recht om het openstaande bedrag te verrekenen met uit te betalen commissies. Indien geen commissies meer bijeen gespaard worden, heeft zij het recht het bedrag, uit welken hoofden dan ook, te vorderen van de organisatie.

5.8 Tussen BOOSTER VOF en de organisatie is geen enkel juridisch partnerschap of ondergeschikt verband. De organisatie zal zich ook nooit voordoen als een vertegenwoordiger van BOOSTER VOF en mag in geen geval verbintenissen (mondeling en schriftelijk) aangaan.

Artikel 6 – Nietigheid – stopzetting – beëindiging

6.1 De toegang tot de activiteiten van BOOSTER VOF worden, onverminderd haar rechten, onmiddellijk verboden en/of tenietgedaan wanneer één van de volgende gebeurtenissen zich voordoen. Deze lijst is niet limitatief en gelden ook wanneer gebeurtenissen met gelijke effecten zich voordoen.

 1. Misbruik of fraudeleus optreden door de organisatie door bijvoorbeeld onbevoegd gebruik te maken van andermans identiteit, onbevoegd wordt vertegenwoordigd;
 2. De organisatie de algemene voorwaarden schendt of dreigt te schenden;
 3. Indien de organisatie de activiteiten van BOOSTER VOF gaat aanwenden voor professionele doeleinden;
 4. Indien de organisatie (of leden & sympathisanten ervan) op onrechtmatige wijze zich toegang verschaft of toegang tracht te verschaffen tot de door BOOSTER VOF opgeslagen informatie, werkwijze, accounts van andere organisaties en andere confidentiële informatie;
 5. Indien er sprake is van fraude of een vermoeden;
 6. Indien schade werd gebracht aan derden
 7. de website van de organisatie naar het oordeel van BOOSTER VOF (mogelijk) in strijd is met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou (kunnen) zijn;
 8. BOOSTER VOF op enigerlei wijze schade zou (kunnen) ondervinden; en/of de Vereniging in die hoedanigheid onrechtmatig handelt jegens BOOSTER VOF en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten en uitvoerend kunstenaars
 9. De organisatie de activiteiten van BOOSEREN.COM niet voldoende stimuleert bij haar leden en er geen gebruik wordt gemaakt van het aangeboden platform binnen een termijn van één jaar na registratie. Dit resulteert zich in géén goedgekeurde aankopen via de organisatiepagina of boosterknop in een periode van één jaar of géén uitgekeerde commissie in deze periode zich voordeden.

6.2 Indien artikel 6.1.1 tot en met 6.1.8 van de algemene voorwaarden van toepassing is met betrekking tot de commissie:

 • Dienen de eventueel betaalde commissies binnen een redelijke termijn te worden terugbetaald.
 • Komen alle rechten te vervallen op nog commissie tegoeden aan de organisatie

6.3 Indien artikel 6.1.9 van de algemene voorwaarden van toepassing is met betrekking tot de commissie:

De organisatie heeft recht op de commissies die ze spaarde op de reeds goedgekeurde online aankopen, maar kan geen aanspraak meer maken op commissie na beëindiging van de algemene voorwaarden. Indien een organisatie in totaal minder dan 50 eurocommissie heeft gespaard in goedgekeurde aankopen via de link van BOOSTEREN.COM, vervalt de verplichting van BOOSTER VOF om desbetreffende commissie uit te betalen en vervallen alle rechten van de organisatie. De betaling valt steeds in de eerste maand volgend op het kwartaal van beëindiging algemene voorwaarden.

6.4 Wanneer een beëindiging van de overeenkomst zich voordoet op basis van artikel 6.1, stelt BOOSTER VOF de vereniging per e-mail op de hoogte. Het verzendmoment van desbetreffende e-mail wordt aangenomen als moment van beëindiging overeenkomst en moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De organisatie verbreekt de boosterknop ofwel de unieke link naar de website van BOOSTEREN.COM. BOOSTER VOF deactiveert de eigen pagina van de organisatie op de website van BOOSTER VOF met de nodige linken en banners naar de webshops.
 • De organisatie verbreekt de boosterknop en de unieke link op de website en andere communicatiemiddelen van hun organisatie (email, nieuwsbrieven, sociale media…). Het is de bedoeling dat de organisatie zich niet langer associeert met BOOSTER VOF. BOOSTER VOF geeft, indien gewenst, de nodige richtlijnen voor de herinstallatie. Desalniettemin is de organisatie verantwoordelijk voor de deactivatie van de boosterknop op hun website.
 • De organisatie mag niet langer promotiemateriaal van BOOSTER VOF gebruiken. De organisatie mag het logo van BOOSTEREN en al het andere promotiemateriaal op nieuwsbrieven etc niet langer gebruiken
 • BOOSTER VOF kan de organisatie blokkeren tot de toegang van het digitale platform

6.4 Indien de organisatie zelf niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van BOOSTER VOF, heeft zij te allen tijde het recht om op eenvoudig verzoek een uitwissing van haar registratie te bekomen. Dit kan via aangetekend schrijven of via email aan info@boosteren.com. Na uitschrijving zal BOOSTEREN VOF overgaan tot betaling van de resterende commissies in het eerstvolgende kwartaal. De organisatie heeft recht op de commissies die ze spaarde op de reeds goedgekeurde online aankopen, maar kan geen aanspraak meer maken op commissie na beëindiging van de algemene voorwaarden. Indien een organisatie in totaal minder dan 50 euro commissie heeft gespaard in goedgekeurde aankopen via de link van BOOSTEREN.COM, vervalt de verplichting van BOOSTER VOF om desbetreffende commissie uit te betalen en vervallen alle rechten van de organisatie…

6.5 Onverminderd hoe de algemene voorwaarden beëindigen in artikel 6.1 zal zowel BOOSTER VOF of de organisatie geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding en doen hierbij afstand van enig recht op enigerlei (schade)vergoeding.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De organisatie is volledig zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de correcte gegevens aan BOOSTER VOF zoals in art.2.2 en 2.4. Zij vrijwaart BOOSTER VOF van alle aansprakelijkheid hieromtrent. Hierbovenop neemt zij de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor haar verwerking, exposeren en handhaving, het functioneren en de inhoud van haar eigen webpagina waarnaar een link naar BOOSTEREN.COM werd gelegd.

7.2 Booster VOF is geen verkoper of leverancier van door derden aangeboden producten in het affiliate programma, maar een digitaal platform dat online webshops en verenigingen digitaal samen brengt. BOOSTER VOF kan noch worden beschouwd als tussenpersoon. De online aankopen gebeuren steeds rechtstreeks bij de door derden aangeboden partij.

7.3 De aansprakelijkheid van BOOSTER VOF is te allen tijde beperkt tot de max. waarde van 100 euro. Een opeenvolging van die leiden tot hetzelfde nadeel worden beschouwd als één schadefeit.

7.4 BOOSTER VOF is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade enigerlei wanneer organisaties deelnemen aan de diensten van BOOSTER VOF, oa., maar niet beperkt tot schade enigerlei ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de website. Eveneens is BOOSTER VOF niet aansprakelijk voor het behoorlijk functioneren, correctheid van informatie, technische storingen, inhoud etc… van de website van derden (webshops)

7.5 Ingevolge van art. 5.6 is BOOSTER VOF in orde met alle sociale en fiscale wetgeving. De organisatie vrijwaart BOOSTER VOF van alle aanspraken hieromtrent.

7.6 Booster VOF onderhoud haar digitaal platform met de grootste zorg. Wij zullen steeds trachten hier verbeteringen aan te brengen met als doel meer goede doelen te ondersteunen. Doch kan BOOSTER VOF niet aansprakelijk worden gesteld indien schade en/of kosten ontstaan door fouten, vergissingen of onjuistheden.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Klachten met betrekking de dienstverlening/ digitaal platform dienen binnen 48 uur gemeld te worden via info@boosteren.com. Indien niet, wordt verwacht dat de activiteiten van BOOSTEREN VOF in overeenstemming zijn met de verwachtingen.

8.2 De algemene voorwaarden en de dienstverlening in het digitale platform worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en geschillen dienaangaande zullen exclusief behandeld worden aan de bevoegde ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Artikel 9 – Uitbetaling

Uitbetaling gebeurt steeds aan de organisatie op factuur met navolging van btw-reglementering. Het openstaande bedrag wordt ofwel verrekend met een openstaande factuur ofwel via een op te stellen verkoopfactuur door de organisator volgens richtlijnen van BOOSTER VOF.

WEBSHOP OP MAAT

Art 10. Van zodra de organisatie besluit een beroep te doen op de diensten van de gepersonaliseerde webhop, werkt BOOSTER VOF een gepersonaliseerde virtuele verkoopsruimte uit op het platform van BOOSTER VOF. De organisatie maakt op haar beurt de keuze om eigen producten in de virtuele verkoopsruimte te plaatsen of producten uit het assortiment van BOOSTER VOF.

Indien de organisatie beslist eigen producten in de virtuele verkoopsruimte te plaatsen, neemt BOOSTER VOF 5% fee met een minimum van 50 euro ter compensatie voor het ter beschikking stellen van het platform.

BOOSTER VOF ondersteunt de organisatie bij de administratieve afhandeling van bestellingen, leveringen van producten, de herroeping en terugzending van producten en de  klachtenbehandeling, maar de organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun verkoopsactie.

De organisatie ontvangt van BOOSTER VOF een factuur voor de aankoop van de producten uit de webshop. Deze facturen hebben een betalingstermijn van 8 dagen. De levering van producten zal steeds plaats vinden tussen de leverancier en de organisatie.

Het is de opdracht van BOOSTER VOF om de online verkoop via de virtuele verkoopsruimte te faciliteren. BOOSTER VOF zal haar bijzondere kennis, expertise en commerciële contacten ter beschikking stellen aan de organisatie met het oog op goede promotie en verkoop van de artikelen. BOOSTER VOF verbindt zich ertoe om hiervoor een redelijke inspanning te leveren, maar is niet verplicht tot actieve marktontwikkeling.

De organisatie heeft het recht om het productassortiment in de eigen virtuele verkoopsruimte te wijzigen, in te perken of uit te breiden. Dit gebeurt om technische reden steeds in overleg en mag niet stroken met artikel 3.4 en 6.1.

Eventuele verzend- en transactiekosten zijn ten laste van de organiatie.

BOOSTER VOF voert de opdrachtuit zonder enige ondergeschiktheid ten opzichte van de organisatie.

DIGITALE VOORVERKOOP

Art 11. Van zodra de organisatie besluit een beroep te doen op de diensten van de digitale voorverkoopsdocumenten, verschaft BOOSTER VOF een gepersonaliseerde document uit op het platform van BOOSTER VOF. De organisatie maakt op haar beurt de keuze om eigen producten in digitale verkoop te plaatsen of producten uit het assortiment van BOOSTER VOF.

Indien de organisatie beslist eigen producten in de virtuele verkoopsruimte te plaatsen, neemt BOOSTER VOF 5% fee met een minimum van 50 euro ter compensatie voor het ter beschikking stellen van het platform.

 

BOOSTER VOF ondersteunt de organisatie bij de administratieve afhandeling van bestellingen, leveringen van producten, de herroeping en terugzending van producten en de  klachtenbehandeling, maar de organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor hun verkoopsactie.

De organisatie ontvangt van BOOSTER VOF een factuur voor de aankoop van de producten uit de webshop. Deze facturen hebben een betalingstermijn van 8 dagen. De levering van producten zal steeds plaats vinden tussen de leverancier en de organisatie.

Het is de opdracht van BOOSTER VOF om de digitale voorverkoop te faciliteren. BOOSTER VOF zal haar bijzondere kennis, expertise en commerciële contacten ter beschikking stellen aan de organisatie met het oog op goede promotie en verkoop van de artikelen. BOOSTER VOF verbindt zich ertoe om hiervoor een redelijke inspanning te leveren, maar is niet verplicht tot actieve marktontwikkeling.

De organisatie heeft het recht om het productassortiment in de digitale voorverkoop te wijzigen, in te perken of uit te breiden. Dit gebeurt om technische reden steeds in overleg en mag niet stroken met artikel 6.1.

Eventuele verzend- en transactiekosten zijn ten laste van de organiatie.

BOOSTER VOF voert de opdrachtuit zonder enige ondergeschiktheid ten opzichte van de organisatie.

Art.12 De klantendienst van Booster VOF is bereikbaar op info@boosteren.com.